GIAO LƯU HỌC SINH GIỎI LỚP 5

Wait
  • Begin_button
  • Prev_button
  • Play_button
  • Stop_button
  • Next_button
  • End_button
  • 0 / 0
  • Loading_status
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn: Sưu tầm
Người gửi: Phạm Thị Thái (trang riêng)
Ngày gửi: 21h:19' 04-04-2011
Dung lượng: 282.0 KB
Số lượt tải: 1342
Số lượt thích: 1 người (Tạ Thị Thanh Bình)
năm học 2008-2009

Trường tiểu học phong khê
Hội thi giao lưu học sinh giỏi lớp 5
Câu 1 : Câu văn : " Một cây làm chẳng nên non , ba cây chụm lại nên hòn núi cao ". Nói về truyền thống gì ?
B/ Nhân ái .
C/Yêu nước . D/Tôn sư trọng đạo.
A/ Đoàn kết
Câu 2:
Một hình vuông có cạnh là 2 cm. Nếu gấp cạnh đó lên 3 lần thì diện tích hình vuông đó là bao nhiêu cm2 ?

A/ 4 cm2. B/ 16 cm2.
C/ 24 cm2
D/ 36 cm2
C©u 3:
¤ng cha ta th­êng nãi: “N¬i ®Þa ®Çu tæ quèc ” lµ nãi ®Õn ®Þa danh tØnh nµo hiÖn nay ?
A/ TØnh Qu¶ng Ninh.
C/ TØnh Cao B»ng . D/ TØnh Hµ Giang .
B/ Tỉnh Lạng Sơn
Câu 4 :
Trong các đồ vật sau đồ vật nào được làm từ đất sét nung :
A/ Đồ sành . B/ Đồ sứ.
D/ Đồ thuỷ tinh.
C/ Đồ gốm.
Câu 5 :
Một hình thang có nhiều nhất mấy góc vuông ?
A/ 1 góc vuông
C/ 3 góc vuông . D/ 4 góc vuông .
B/ 2 góc vuông .

Câu 6:
Hãy cho biết hai tiếng " Việt Nam "có chính thức từ năm nào ?
B/ 1890 .
C/ 1930. D/ 1945.
A/ 1804.
Câu 7:
Em hãy cho biết câu hát dưới đây là lời của bài hát nào. "Nhịp cầu tre nối về nhà em , qua dãy mương xanh thấy vui êm đềm ".
A/ Mầu xanh quê hương.

C/ Tre ngà bên lăng bác.
D/ Quê hương .
B/ Em vẫn nhớ trường xưa.
Câu 8:
Trong câu : "Con ra tiền tuyến xa xôi ". Câu trên có mấy từ .
A/ 3 từ .
C/ 5 từ . D/ 6 từ .
B/ 4 tõ .
Câu 9 :
Tuổi dậy thì của con gái thường bắt đầu vào khoảng nào ?
A/ 13 - 17 tuổi .

C/ 10 -17 tuổi .
D/ 15 -17 tuổi .
B/ 10 – 15 tuæi .
Câu 10 :
Ai được nhân dân ta tôn là: "Bình tây đại nguyên soái "?
A/ Nguyễn Hữu Thuận .
B/ Võ Duy Dương .
C/ Nguyễn Trung Trực .

D/ Trương Định .
Câu 11:
Phần đất liền của nước ta tiếp giáp với những nước nào ?
A/ T Q, Lào ,Thái Lan .

C/ Thái Lan ,Lào , Cam pu chia .
D/ T Q ,Thái Lan ,Cam pu chia .
B/ T Q, Lào, Cam pu chia .
Câu 12:
Mầu cam được tạo bởi những mầu nào ?
A/ Đỏ + xanh lam .

C/ Vàng + xanh lam .
D/ Đỏ + tím .
B/ Đỏ + vàng .
Câu 13:
Từ nào dưới đây không cùng nghĩa với từ : Hoà bình
A/ Thanh bình .
B/ Bình yên .

D/ Thái bình.
C/ Yên tĩnh .
Câu 14 :
Nếu gấp số đo cạnh 1 hình lập phương lên 5 lần thì thể tích hình lập phương đó gấp lên bao nhiêu lần ?
A / 5 làn . B/ 25 lần
C/ 75 lần .
D/ 125 lần .
Câu 15 :
Trận đánh cứ điểm Đông Khê mở màn cho chiến dịch nào ?
A/ Chiến dịch Việt Bắc thu đông 1947 .

C/ Chiến dịch Điện Biên Phủ 1954 .
D/ Chiến dịch Hồ Chí Minh 1975 .
B/ Chiến dịch Biên giới thu đông 1950 .

Câu 16 :
Khí hậu miền Bắc và miền Nam nước ta có sự khác biệt bởi gianh giới nào ?
A/ Dãy núi Hoàng liên sơn .
B/ Dãy núi sông Gâm .

D/ Dãy núi Đông Triều.
C/ Dãy núi Bạch Mã (Đà nẵng )
Câu 17 :
Trong hội hoạ những bộ mầu nào dưới đây là bộ mầu cơ bản ?
A/ Đỏ cam,xanh lam,vàng.
B/ Xanh lá cây, tím, vàng.
C/ Xanh lam ,vàng ,tím .

D/ Đỏ, xanh lam, vàng .
Câu 18 :
Thành phố Bắc Ninh hiện nay có bao nhiêu phường xã ?
A/10 B/15
C/ 18
D/ 19
Câu 19 :
Bài hát " Reo vang bình minh " do nhạc sĩ nào sáng tác ?
A / Huy Trân B/ Hoàng Long

D/ Hoàng Lân


C/ Lưu hữu Phước
Câu 20 :
Câu nói : "Nước Việt Nam có quyền tự do ,độc lập " trích trong :
A/ Thư Bác Hồ gửi cho học sinh nhân ngày khai trường .

C/ Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến .
D/ Không có ở cả 3 phương án trên .
B/ Bản tuyên ngôn độc lập .
C©u 21 :
Anh Kim §ång cã tªn thËt lµ g× ?
A/ Võ A DÝnh B/ NguyÔn B¸ Ngäc.

C/ Ph¹m Ngäc §a

D/ Nông Văn Dền
Câu 22:
Chiến dịch Điện Biên Phủ diễn ra trong bao nhiêu ngày đêm ?
A/ 12 ngày đêm . B/ 30 ngày đêm .

C/ 45 ngày đêm


D/ 56 ngày đêm .
Câu 23:
1 m3 =........dm3
A/ 10 dm3 B/ 100 dm3
D/ n10000 dm3
C/ 1000 dm3
C©u 24 :
C¬ quan sinh dôc ®ùc cña thùc vËt cã hoa ®­îc gäi lµ g× ?
A/ Nhuþ
C/ mÇm . D/ gièng .
B/ nhị .
Câu 25 :
Tỉnh Bắc Ninh nổi tiếng với nền nghệ thuật gì ?
A / Hát chèo . B/ Hát quan họ . C/ Hát sẩm . D/ Hát trầu văn .
Câu 26 :
Việt Nam ra nhập Liên Hợp quốc vào ngày tháng năm nào ?
A/ 30/ 4 /1975 . B/ 20 /11/ 1976. C /20 /9/1977. D/ 2/9/1990.
Câu 27 :
Các nước khối Asian (A sê an) có tất cả bao nhiêu nước ?
A/ 10. B/ 11. C/12. D/ 13.
Câu 28 :
Nguồn năng lượng chủ yếu của sự sống trên trái đất là gì ?
A/ Nước . B/ Gió . C/ Mặt trời . D/ cây xanh.
Câu 29 :
Hãy điền tiếp từ còn thiếu vào chỗ chấm trong câu ca dao tục ngữ sau :
Tháng giêng đến tự bao giờ
Đất trời ................ bài thơ ngọt ngào .
A/ Tô điểm . B/ Đẹp mãi . C /viết tiếp D/ ca ngợi .
Câu 30:
Một sợi dây dài 36 m . Muốn cắt sợi dây đó thành 6 phần ta phải dùng nhiều nhất bao nhiêu nhát cắt ?
A/ 3 lần . B/ 4 lần . C / 5 lần . D/ 6 lần .
C©u31:
Em h·y cho biÕt tªn bµi h¸t nµo d­íi ®©y nãi vÒ T©y Nguyªn:
a/Nh÷ng b«ng hoa nh÷ng bµi ca. b/¦íc m¬.
c/ H¸t mõng. d/Em vÉn nhí tr­êng x­a.
Câu32: Quả nào dưới đây có hình dáng giống khối cầu:
a/ Quả xoài. b/Quả chuối
c/ Quả bưởi. d/ Quả đu đủ.
Câu33:
Hai hình vuông có chu vi gấp nhau 5 lần. Hỏi diện tích của chúng gấp nhau bao nhiêu lần?
a/5 lần. b/ 10 lần. c/ 25 lần. d 50 lần.
Câu 34:
Thực dân Pháp xâm lược nước ta bắt đầu vào năm nào?
a/ 1858. b/1890. c/1930. d/1945.
Câu35:
Công thức tính chu vi hình tròn là:
a/ r x 2 x 3,14. b/d x 2 x 3,14. c/r x r x 3,14

d/ r x r x 2 x3,14.
C©u 36 :
TØnh B¾c ninh ®­îc t¸i lËp n¨m nµo?
a/1996. b/ 1997. c/ 1998. d/ 1999.
Câu 37:
Trong các từ sau từ nào không phải từ láy:
a/ Ríu rít. b/ xinh xắn. c/tươi tốt. d/ đẹp đẽ.
Câu 38:
Bác Hồ kêu gọi toàn quốc kháng chiến vào ngày tháng năm nào?
a/ 2/9/1945. b/19/12/1946. c/7/5/ 1954. d/20/11/1975.
Câu 39:
Tên ngày nhà giáo Việt nam có từ bao giờ?
a/20/11/1930. b/20/11/1945. c/20/11/1975. d/20/11/1982
Câu 40:
Ngày 26 tháng 3 năm 2009 là ngày thứ sáu. Hỏi ngày 26 tháng 3 năm 2010 là ngày thứ mấy?
a/ Thứ 6. b/ Thứ 7. c/ chủ nhật. d/ Thứ 5.
Câu 41:
Đội thiếu niên tiền phong Hồ chí Minh được thành lập ngày tháng năm nào?
a/ 15/5/1931. b/15/5/ 1941. c/15/5/1945. d/15/5/ 1954
Câu 42:
Giỗ tổ Hùng Vương vào ngày nào âm lịch?
a/ Mồng 1 tết. b/ 13 tháng giêng âm lịch. c/10/3 âm lịch.
d/ Rằm trung thu.
Câu 43:
Hai câu thơ sau được sử dụng biện pháp nghệ thuật gì ?
Nắng ghé vào cửa lớp
Xem chúng em học bài.
a/ So sánh. b/ Nhân hóa. c/ ẩn dụ . d/Điệp từ.
Câu44:
Năng lượng nào không phải năng lượng sạch trong các loại năng lượng sau:
a/ Mặt trời. b/ nước. c/ than đá . d/ Điện.
Câu 45:
Mắt con chó có bao nhiêu mí?
a/ 1 mí. b/ 2 mí . c/ 3 mí . d/ 4 mí.
Câu 46:
Một tam giác có nhiều nhất bao nhiêu góc vuông ?
a/ 1 góc vuông. b/ 2 góc vuông. c/ 3 góc vuông. d/ không có.
Câu 47:
Loài động vật nào thay răng nhiều lần nhất?
a/ chuột. b/ Cá mập. c/ Cá sấu. d/ Trâu bò.
Câu 48:
Để đánh số trang 1 quyển vở dày 48 trang cần dùng bao nhiêu lượt chữ số?
a/48. b/ 60. c/ 87. d/ 96
Câu 49:
Tính đến năm 2004 mật độ dân số nước ta bình quân có bao nhiêu người / km2 ..
a/ 47người/ km2. b/200người/km2. c/ 249người/ km2. d/ 300người/ km2.
Câu 50:
Trung tâm công nghiệp lớn nhất nước ta ở đâu?
a/ Hà Nội. b/ Thành phố Hồ Chí Minh
c/ Cần thơ. C/Hải Phòng.
Xin chân thành cảm ơn
quý thày cô v các eưm học sinh
 
Gửi ý kiến

↓ CHÚ Ý: Bài giảng này được nén lại dưới dạng RAR và có thể chứa nhiều file. Hệ thống chỉ hiển thị 1 file trong số đó, đề nghị các thầy cô KIỂM TRA KỸ TRƯỚC KHI NHẬN XÉT  ↓